watch?v=lXzoJvKcFWs

watch?v=Q vDnkO b4Q

auth

watch?v= T7xerGmy5s

watch?v=EZoC0YbyElc

watch?v=XL8hou3 dGo

watch?v=m9H3Uw4Ks90

watch?v=FUGxmKvdWFM

rails http basic authentication

watch?v=Qhxm5dIY3Wg

watch?v=jnCYbLEUowM

watch?v=4iCmdDpNOxE

watch?v=9m2w9NZq5Ho

watch?v=6Ta6hHYLo4Y

watch?v=mtii iu6m00